Načítání...

Úvod

Konference na Úřadě vlády

1.února se členové CZEPS zúčastnili konference „Prevence a harm reduction v prostředí noční zábavy“, která proběhla pod hlavičkou Národního monitorovacího centra pro drogy a závislost. Mimo jiné zde prezentovali svůj projekt Psycare.

Hlavní náplní setkání byla diskuze o testování návykových látek, které v rámci ČR probíhalo až do roku 2009. Na úvod shrnul dosavadní situaci Viktor Mravčík, následovali přední evropští odborníci; konkrétně João matias z portgaleského EMCDDA, který shrnul současnou situaci z pohledů výzkumných studií, a dále Daan van der Gouwe který se testování návykových látek věnuje v Nizozemí, kde pro tento účel mají zařízeno 33 sběrných míst pro veřejnost a otestují v průměru 120 vzorků týdně. Mluvil i Rainer Schmid z iniciativy CheckIt (Vídeň), která spolupracuje na testování návykových látek přímo na hudebních akcích. K tomuto účelu jim slouží vyřazená sanitka, kterou dostali darem.  Posledním zahraničním hostem byl Jerzy Afansjew z Polska. Tam testují nové syntetické sloučeniny na přítomnost návykových látek pomocí reakčních činidel.

Po prezentacích proběhlo představení čtyř harm reduction projektů. Za CZEPS to byl projekt PsyCare, za Podané ruce projekt Hard and Smart. NGO Progressive představili PARTYHARMreduction, díky kterému je na pražském hlavním nádraží box na toxický odpad. Naposled se představila i neziskovka Prevent 99, která působí v jihočeském kraji.

Konec programu byl věnovaný panelové diskuzi. Zahraniční hosté se vyjadřovali k technickým a legislativním aspektům testování látek, čeští odborníci ze zvýše zmíněných organizacích tyto informace rámovali českým kontextem a reflektovali složitou situaci v ČR, která sice na rozdíl od jiných zemí vykazuje zvýšenou toleranci k užívání některých látek, ale zároveň se stále brání možnostem jejich testování a rozšiřování kompetencí harm-reduction.

Krátký zápis z konference QAK

29.-30. ledna 2018 v Olomouci proběhl 17. ročník konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. V jejím rámci zazněla i přednáška Martina Zupka (jednoho z koordinátorů Psycare): Psychedelika ve vědě a společnosti a workshop Psycare: Psychedelická první pomoc.

Devadesátiminutový workshop pro 15 lidí se konal první den. Zájemci byli převážně lidé zajímající se o změněné stavy vědomí. Proběhl v přátelské inspirativní atmosféře, po informačních letácích s účinky a riziky některých psychedelických látek a harm reduction textech o zvládání obtížných psychedelických zkušeností se jen zaprášilo.

V první části následující přednášky byli posluchači informování o terapeutickém využití MDMA, psilocybinu, ketaminu a iboze a o klinickém testování psychedelik v ČR. V druhé půlce Martin Zupko vycházel ze své vlastní diplomové práce a výzkumů zneužívání psychedelik, anxiolytik, opiátových sirupů proti kašli a přípravku poppers mezi mladými lidmi. Informoval o základních proměnných, které ovlivňují psychedelickou zkušenost (látka, set, setting) a na konci upozornil, že je třeba o těchto látkách vzdělávat a podporovat harm-reduction.

V rámci konference psychedelický příspěvek rozhodně zapadl a mezi účastníky vzbudil ohlas a positivní zpětné vazby. Je znát, že téma psychedelik a psychedelického harm reduction toho má ještě mnoho co říct.

Vážení a milí podporovatelé PsyCare,

naše kampaň skončila a nám je nesmírným potěšením Vám všem na závěr srdečně poděkovat s vědomím, že právě díky každému z Vás můžeme s PsyCare objíždět festivaly jedna radost. Podařilo se nám vybrat 234 890Kč, což je dokonce o 32% víc, než jsme chtěli. Srdečné díky všem 320 podporovatelům i Vám, kteří jste odkaz sdíleli!

Povědomí a informovanost o psychedelikách, jejich přínosech, účincích a rizicích, je obecně mizivá. Zejména z tohoto důvodu je lidé bohužel často užívají způsobem, který může být nebezpečný jak pro ně, tak i pro jejich okolí.

Počet návštěvníků hudebních akcí a festivalů, kteří jsou eventuelně hospitalizováni, nebo si odnesou traumatickou zkušenost, v důsledku užití psychoaktivních látek nás přivedl k uvědomění, že nestačí psychedelika jen destigmatizovat, ale že se chceme starat i o důsledky, které může jejich užívání způsobit.  Každý může někdy potřebovat pomoc.

Podpořte naši kampaň na Hithitu

NAŠE CÍLE

Chceme zajistit bezpečné prostředí pro ty, kdo zrovna prožívájí náročnou psychedelickou zkušenost, a to na akcích, které si o to žádají, což jsou zejména větší hudební události. Budeme se lidem snažit pomoci touto zkušeností projít bez vážnějších následků a případně jim i umožnit, aby z ní mohli benefitovat.

KDO JSME?

Jako Česká psychedelická společnost (CZEPS) se snažíme vytvářet prostor k otevřené diskuzi o psychedelických látkách, jejich přínosech a rizicích. Pod naší záštitou vznikl projekt psychedelické první pomoci – PsyCare, který sdružuje, vzdělává a koordinuje dobrovolníky, mezi kterými jsou lidé nejrůznějších povolání (od psychologů po umělce), kteří mají zájem pomahát druhým v náročných situacích způsobených užitím psychedelik.

Proč to děláme?

Momentální legislativní nastavení neumožňuje užívat psychedelika ani v bezpečném kontrolovaném prostředí (tj. v lékařském prostředí v rámci psychoterapie, za přítomnosti trénovaného odborníka nebo i šamana, či jiného průvodce). I proto lidé často volí užívání na vlastní pěst při nejrůznějších příležitostech.

Ať chceme nebo ne, (nejen) mladí lidé užívají látky měnící vědomí, které koupili bůhví kde, a jejichž užívání s sebou nese rizika, o kterých se konkrétně mluví jen minimálně. Užívání těchto látek v nevhodném prostředí s sebou může nést dalekosáhlé následky, ale také nemusí, je-li osobě poskytnuta vhodná okamžitá pomoc.

Podle Multidisciplinární asociace psychedelických studií mají nejčastější problematické zážitky s psychedeliky neinformovaní prvouživatelé. Na takové můžeme často narazit na vybraných hudebních akcích a festivalech. V poměru k celkovému počtu užívajících lidí je procento těch, kteří zkušenost nezvládnou, nízké, avšak každý jeden člověk, kterému pomůžeme, by taky jinak mohl skončit medikován na psychiatrii.

V jiných zemích je tato služba již zaběhlým standardem a každým rokem se ukazuje její efektivnost na snižujícím se počtu hospitalizovaných na festivalech oproti ročníkům, kde PsyCare nebyla.